Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/users/xevent/public_html/magazynwiniarski2023.pl/wp-content/themes/fox/fox.template#template on line 43

rejestracja winnicy

Jak zarejestrować winnicę? Krok po kroku

6 mins czytania

Prezentujemy cykl artykułów poświęcony omówieniu procesu rejestracji winnicy i produkcji wina w Polsce. Z oczywistych przyczyn procedura zostanie przedstawiona z perspektywy producenta wytwarzającego wino z winogron pochodzących upraw własnych.

Polscy winiarze, którzy produkują wino z własnych upraw, korzystają z szeregu ułatwień i odstępstw od ogólnych przepisów tzw. ustawy winiarskiej. Co szczególnie istotne dla małych producentów (którzy wytwarzają nie więcej niż 100 hl wina rocznie) jeśli mieszczą się we wskazanym limicie to uzyskują zwolnienie z konieczności prowadzenia relatywnie kosztownej działalności gospodarczej.

Należy jednak zaznaczyć wyraźnie, że odstępstwa od ogólnego reżimu ustawy stanowią przywilej, nie obowiązek. Wiele winnic kierując się innymi motywami decyduje się często na prowadzenia działalności gospodarczej zarówno jako osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego. Głównymi  motywami są oczywiście możliwości optymalizacji podatkowej przedsięwzięcia czy zabezpieczenie kwestii związanych z sukcesją majątku.

O tym jednak innym razem. W tym artykule opiszę stosunkowo niekłopotliwe procedury związane ze zgłoszeniem winnicy w Agencji Rynku Rolnego oraz uzyskaniem numeru REGON.

CENTRALNY REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest co do zasady działalnością regulowaną i jako taka wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wymagania w zakresie uzyskania takiego wpisu do rejestru nie stosuje się jednak do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych  (art. 17 ustawy winiarskiej).

Niezależnie od powyższego zwolnienia, producenci wina (nawet jeśli wytwarzają wino z własnych winogron) powinni zostać wpisani do ewidencji prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego.  Aby uzyskać taki wpis należy:

 • zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR

 • złożyć w ARR „Wniosek o wpis do ewidencji” nie później niż do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek

Przedsiębiorca rejestruje się w CRP tylko raz  a nadany numer rejestracyjny będzie wykorzystywał we wszystkich mechanizmach, w których będzie później uczestniczył.

Polscy producenci, którzy składają jednocześnie wniosek o wpis do Ewidencji Producentów nie muszą rejestrować się wcześniej w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.

WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW

Wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli w Polsce, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 28 ustawy winiarskiej).

Samego wpisu do ewidencji dokonuje się corocznie (na każdy rok gospodarczy w którym będzie wyrabiane wino osobno), najpóźniej do 15 lipca.

Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczeń potwierdzających, że:

 • nie jest się karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów

 • posiada się tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu winogronowego

Wszystkie wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać:

 • złożone bezpośrednio w ARR,

 • przekazane pocztą tradycyjną,

 • przekazane pocztą elektroniczną lub złożone na informatycznym nośniku danych – o ile zawierają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach ustawy o podpisie elektronicznym i zawierają dane w ustalonym formacie, zawarte w formularzach opublikowanych na stronach ARR: http://www.bip.arr.gov.pl/

 • złożone za pośrednictwem Portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE): http://pue.arr.gov.pl/pl/

Formularz wniosku o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP dla tych, którzy nie zgłaszali się w poprzednich latach. Jeżeli producent  został wpisany do ewidencji wcześniej a informacje dotyczące miejsca uprawy winorośli i wyrobu wina nie uległy zmianie, wówczas może złożyć Skrócony wniosek o wpis do ewidencji.

Zwracam szczególną uwagę na fakt, iż od dnia 15 grudnia 2016 r. Agencja Rynku Rolnego uruchomiła możliwość składania dokumentów za pośrednictwem nowej usługi Platforma Usług Elektronicznych (PUE).

PODSUMOWANIE PROCEDURY

– Do 15 lipca każdego roku zgłaszamy naszą winnicę do Ewidencji Producentów ARR na odpowiednim FORMULARZU (wpis ten dopełnia jednocześnie obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców)

– ARR przesyła nam świadectwo rejestracji w ARR (jednorazowo) oraz decyzję o wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron (na dany rok).

W kolejnych latach możemy zgłaszać już tylko WNIOSEK SKRÓCONY (jeśli zgłoszone wcześniej dane nie uległy zmianie)

Pamiętajcie – wnioski składamy do 15 lipca!

Informacje dodatkowe:

ARR – ORGANIZACJA RYNKU WINA W POLSCE: http://www.arr.gov.pl/data/00321/wino_2016_2.pdf

Podstawa prawna:

NUMER REGON

Kolejnym krokiem na naszych winiarskich ścieżkach (szczęśliwie jednorazowo) jest zgłoszenie się do stosownych urzędów celem nadania nam niezliczonej ilości numerów identyfikacyjnych. Zanim w kolejnych artykułach serii dojdziemy do kluczowego z perspektywy naszych zainteresowań urzędu celno-skarbowego, musimy odwiedzić jeszcze dwa miejsca by ostatecznie ująć w ewidencjach nasze winiarskie gospodarstwo.

STATYSTYCZNY NIEOBOWIĄZEK REJESTRACJI W REGON

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej zwany REGON obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się (na potrzeby ustawy o statystyce publicznej) również osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne (art. 42. ust. 1). 

Co do zasady, osoba fizyczna, która nabyła lub posiada grunty rolne i utworzyła lub prowadzi gospodarstwo rolne jest zobowiązana do złożenia we właściwym miejscowo urzędzie statystycznym, wniosku o wpis do rejestru w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis. W naszym przypadku okolicznością taką jest rejestracja w ARR (spokojnie, za spóźnienie nie przewidziano żadnych sankcji).

W praktyce zarówno wpis do rzeczonego rejestru jak i sam numer REGON choć teoretycznie obowiązkowe nie wydają się konieczne. Nie grożą nam bowiem żadne konsekwencje z powodu braku takiej rejestracji. Muszę jednak zauważyć, iż jest to chyba najmniej kłopotliwa i najszybsza procedura spośród wszystkich, które nas czekają na drodze do własnego wina. Dla wprawy (numer REGON może się ostatecznie okazać całkiem przydatny) warto zafundować sobie małą rozgrzewkę w lokalnym Urzędzie Statystycznym

Przechodząc zatem do konkretów. Indywidualne gospodarstwo rolne osoby fizycznej, jest wpisywane do rejestru REGON na podstawie wniosku o wpis indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Wniosek taki może zostać złożony na (nowym) formularzu RG-OF.

Wniosek powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę,

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tak, to my) ma miejsce zamieszkania.

i może zostać złożony:

 • bezpośrednio w Urzędzie Statystycznym lub jego oddziale,

 • drogą pocztową,

 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP

Dla osób, które nie chcą ułatwić sobie życia poprzez złożenie wniosku elektronicznego – zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym i nadanie numeru REGON to dosłownie kwestia chwili. W zasadzie odbywa się to ”na poczekaniu”.

Jeśli Wasze gospodarstwo rolne funkcjonowało przed rokiem 1999, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie posiadacie już stosownego numeru (wcześniej nadawane były na wniosek gminy). Sprawdzić możemy to najsprawniej tutaj: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/

Radosław Froń

Rejestracja winnicy

6 mins czytania

#1 – EWIDENCJA PRODUCENTÓW

Niniejszym inaugurujemy cykl artykułów poświęcony omówieniu procesu rejestracji winnicy i produkcji wina w Polsce. Z oczywistych przyczyn procedura zostanie przedstawiona z perspektywy producenta wytwarzającego wino z winogron pochodzących upraw własnych. Polscy winiarze, którzy produkują wino z własnych upraw, korzystają z szeregu ułatwień i odstępstw od ogólnych przepisów tzw. ustawy winiarskiej. Co szczególnie istotne dla małych producentów (którzy wytwarzają nie więcej niż 100 hl wina rocznie) jeśli mieszczą się we wskazanym limicie to uzyskują zwolnienie z konieczności prowadzenia relatywnie kosztownej działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć wyraźnie, że odstępstwa od ogólnego reżimu ustawy stanowią przywilej, nie obowiązek. Kontynuuj czytanie